Inowłódz 97-215, ul. Tuwima 17

Regulamin obiektu

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie pensjonatu Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w pensjonacie Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie, jak również poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując ww. czynności gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i go akceptuje. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie obiektu Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie. Regulamin jest dostępny do wglądu dla gości w recepcji pensjonatu oraz na stronie internetowej pensjonatu Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie. Regulamin i warunki uczestnictwa w pobytach organizowanych przez: Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie ul. Juliana Tuwima 17, 97-215 Inowłódz.
 1. Zawarcie umowy pomiędzy uczestnikiem pobytu (gościem), a pensjonatem Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie (usługodawcą) następuje w momencie dokonania rezerwacji przez uczestnika i po jej potwierdzeniu przez Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie. Jednocześnie uczestnik pobytu zobowiązuje się do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości uzgodnionej z pracownikiem biura usługodawcy lub otrzymanej w potwierdzeniu rezerwacji.
 2. Rezerwacja zagwarantowana zostanie po wpłaceniu zaliczki przez uczestnika pobytu w wysokości 30% wartości rezerwowanego pobytu w wyznaczonym terminie znajdującym się w potwierdzeniu rezerwacji. Nieopłacenie zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 3. Wpłata zaliczki na poczet pobytu w pensjonacie Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu obiektu.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu w pensjonacie Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  1. W sytuacji rezygnacji z pobytu pakietowego, którego dotyczy umowa uczestnik powinien powiadomić pensjonat na piśmie – listem poleconym wysłanym na adres: Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie, ul. Juliana Tuwima 17, 97-215 Inowłódz lub drogą mailową. W piśmie należy podać numer rezerwacji, termin planowanego pobytu, ilość osób, rodzaj zakwaterowania objętego rezerwacją. Rezygnacja uczestnika bez względu na jej przyczynę, powoduje obowiązek uiszczenia opłaty za odstąpienie od umowy. Uczestnik zapłaci następujące opłaty, które zostaną wyliczone, jednak nie większe niż wartość wyrażona procentowo w stosunku do całkowitego kosztu pobytu w przypadku rezygnacji (nie dotyczy ofert bezzwrotnych):
  2. do 60 dni przed rozpoczęciem pobytu -10%,
  3. od 59 do 40 dni przed rozpoczęciem pobytu -25%,
  4. od 39 do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu -50%,
  5. w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, a także w wypadku niezgłoszenia się na pobyt -90%.
 5. Nie dotyczy to ofert bezzwrotnych w przypadku których dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości uzgodnionej z pracownikiem biura usługodawcy jest równoznaczne z ostatecznym  zaakceptowaniem niniejszych warunków uczestnictwa.
 6. Nie przesłanie na piśmie listem poleconym na ww. adres pensjonatu oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z numeru rezerwacji w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia zawarcia umowy poprzez dokonanie wpłaty zaliczki przez uczestnika w wysokości określonej przez Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie jest równoznaczne z ostatecznym zaakceptowaniem niniejszych warunków uczestnictwa.
 7. W przypadku dokonania rezerwacji pakietów pobytowych i wpłacenia zaliczki poniżej 14 dni przed rozpoczęciem pobytu rezerwacja jest traktowana jako bezzwrotna i w momencie ewentualnej rezygnacji uczestnik ponosi koszty w wysokości 90% wartości pobytu.
 8. Wszelkie reklamacje w sprawie usług powinny być wniesione niezwłocznie w czasie trwania pobytu, w recepcji Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie w formie pisemnej lub przesłane na adres: Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie, ul. Juliana Tuwima 17, 97-215 Inowłódz, w ciągu 14 dni od zakończenia pobytu.
 9. Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie oferują dla swoich gości szereg usług:
  1. dodatkowo płatnych takich jak:
   • wypożyczanie leżaków poza teren obiektu, rowerów, kijków do nordic walking,
   • łóżeczko dziecięce wraz z pościelą,
   • dostawki dla osób dorosłych w wybranych pokojach
   • dodatkowa wymiana ręczników, sprzątanie pokoju lub apartamentu,
   • lunch na drogę (po zgłoszeniu w recepcji min. 2 dni przed wyjazdem), lub dodatkowe posiłki w ciągu dnia,
   • pobyt psa, zwierzęta są akceptowane w wyznaczonych pokojach i po wcześniejszym ustaleniu z recepcją i za dodatkowa opłatą. Ceny usług dodatkowo płatnych są przedstawione w poszczególnych ofertach na stronie internetowej pensjonatu oraz w recepcji. Wszystkie dodatkowe opłaty dokonujemy w dniu przyjazdu w recepcji pensjonatu.
   • usługę prania
   • organizację ognisk lub grilla
  2. bezpłatnych takich jak:
   • parking monitorowany, ogrodzony, niestrzeżony
   • leżaki na terenie obiektu
 10. Jeżeli z winy usługodawcy nie zostaną zrealizowane określone świadczenia lub ich jakość będzie istotnie niższa niż wynikająca z treści umowy to usługodawca bierze na siebie stosowną odpowiedzialność polegającą na zapewnieniu świadczeń zastępczych. W przypadku, gdy wykonanie świadczenia zastępczego będzie niemożliwe lub uczestnik nie wyrazi zgody na świadczenie zastępcze, usługodawca zobowiązany będzie do wypłacenia różnicy w cenie świadczeń lub wypłaty kwoty stanowiącej równowartość niezrealizowanego świadczenia. Sposób wypłaty będzie uzgodniony z uczestnikiem, a w przypadku, gdy płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot może być wykonany na kartę.
 11. Nie uważa się za wadę usługi, niedociągnięć zawinionych przez uczestnika lub osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z usługodawcą albo wynikających z okoliczności niezawinionych przez usługodawcę, na które usługodawca nie ma wpływu (np. warunki atmosferyczne, techniczne, decyzje władz lokalnych itp.). Dotyczy to również opóźnień i zmian w transporcie komunikacji samochodowej, kolejowej, itp.
 12. Cena pobytu nie obejmuje kosztów ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia kosztów rezygnacji oraz ubezpieczenia rzeczy osobistych i bagażu. Ubezpieczenia tego typu mogą stanowić przedmiot odrębnej umowy pomiędzy uczestnikiem a zakładem ubezpieczeń.
 13. Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub gości, szkodę na osobie gościa, pracowników albo innych osób przebywających w pensjonacie, a także zakłócił funkcjonowanie pensjonatu lub spokojny pobyt pozostałym gościom.
 14. Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany cennika w sytuacji wzrostu kosztów eksploatacyjnych. W przypadku takiej konieczności ceny potwierdzonych już rezerwacji nie ulegają zmianie.
 15. Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie nie przewiduje zmian lub zwrotów pieniędzy za niewykorzystane usługi wliczone w cenę pobytu np. niewykorzystane eventy, posiłki oraz za niewykorzystane noclegi.
 16. Podstawą do zameldowania gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Przy zameldowaniu dzieci należy okazać dokument poświadczający wiek dziecka.
 17. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez gości.
 18. Faktury wystawiane są na życzenie gościa po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji pensjonatu zgodnie z wykupioną ofertą.
 19. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 20. Doba hotelowa rozpoczyna się i kończy różnie, w zależności od oferty:
  1. pobyt okazjonalne: od 14:00 do 11:00,
  2. pobyty pakietowe: od 14:00 do 13:00,
 21. Osoby niezameldowane w pensjonacie Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie np. odwiedzające zameldowanych gości pensjonatu mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 9:00 do 21:00.
 22. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w zarezerwowanych pokojach, apartamentach oraz w ich wyposażeniu.
 23. Goście pensjonatu nie mogą przekazywać pokoju, apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 24. Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie zaleca parkowanie w wyznaczonych do tego celu miejscach. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu należącego do gościa podczas pobytu w pensjonacie.
 25. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, urządzeń i pomieszczeń należących do Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie powstałych z winy jego, dzieci lub odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia szkody gość powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję pensjonatu o jej wystąpieniu.
 26. Uczestnik zobowiązuje się stosować do obowiązujących w pensjonacie warunków uczestnictwa, przepisów i regulaminów usługodawcy, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników podczas organizowanych przez usługodawcę pobytów.
 27. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych w pensjonacie jest zabronione. Dopuszczamy możliwość palenia tylko w wyznaczonych miejscach na terenie obiektu poza pensjonatem. Nieprzestrzeganie zakazu grozi karą pieniężną w wysokości 500 zł.
 28. Goście są zobowiązani do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP na terenie obiektu.
 29. Pensjonat akceptuje zwierzęta domowe w wyznaczonych pokojach po wcześniejszym uzgodnieniu tego z recepcją pensjonatu i uiszczeniu dodatkowej opłaty. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania wszelkich nieczystości i wyprowadzania psów na smyczy w trosce o komfort i bezpieczeństwo innych gości pensjonatu oraz personelu.
 30. Recepcja pensjonatu Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie jest czynna w godzinach 8:00 – 16:00, po godzinie 16:00 zameldowanie odbywa się poprzez przekazanie kodów dostępu do zarezerwowanych pokoi przez gości. W pilnych sytuacjach goście proszeni są o kontakt telefoniczny: 531 030 055 lub 575 030 045.
 31. Na terenie pensjonatu Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie w godzinach od 22:00 do 7:00 obowiązuje cisza nocna.
 32. Dokonując rezerwacji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art., 23ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych –Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności na zbieranie, utrwalanie i udostępnianie danych ujawnionych podczas rezerwacji i historii choroby w bazie danych Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie i korzystanie z nich przez administratora danych w celach marketingowych. Dokonując rezerwacji Uczestnik oświadcza także, iż został poinformowany przez administratora danych o prawie do wglądu i poprawiania danych osobowych oraz o tym, że dane są chronione zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.
 33. Właściciele Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i materialnej za przedmioty oraz rzeczy pozostawione bez opieki na terenie całego obiektu przez gości. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą, zgubieniem czy zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
Życzymy Państwu udanego pobytu! Właściciele Piwnica Rycerska & Apartamenty Rycerskie